• Marknad
21 September 2017

Marknadshyra och kommersiella fastigheter i Halmstad - hösten 2017

Industri och kommersiella fastigheter

Till de stora ägarna av kommersiella fastigheter hör Eurocommercial, Fastighetsstaden, Hemfosa och Jana. Hemfosa är en ny stor aktör i Halmstad då bolaget i juni förvärvade ett bestånd från Fem Hjärtan bestående av tio fastigheter belägna i de centrala delarna av staden. Köpeskillingen uppgick till hela 1,07 mdkr och utgör därmed den största transaktionen någonsin avseende kommersiella fastigheter i Halmstad. Den totala uthyrningsbara lokalarean uppgår till cirka 57 800 kvadratmeter där merparten utgörs av kontor och där cirka 66 procent av hyresintäkterna kommer från offentliga hyresgäster. Genomsnittlig återstående avtalslängd är något kortare än två år och uthyrningsgraden uppgår till cirka 90 procent. På projektsidan fortsätter utbyggnaden av Eurostop och i juni invigdes sex nya butiker, bland annat Stora Coop, Smarteyes, Apoteket och Dressman.

Under 2017 genomfördes en stor logistiketablering genom ett nytt lager vid hamnen omfattande cirka 50 000 kvadratmeter. Transaktions- aktiviteten inom segmentet har varit relativt låg den senaste tiden. Som en del av en portföljaffär förvärvade Kvalitena i maj fastigheten Halmstad 10:39 från Galjaden Fastigheter. Fastigheten är belägen i Sannarps industriområde och omfattar en uthyrningsbar area om cirka 8 500 kvadratmeter på en tomt om nästan 28 600 kvadratmeter. Största hyresgäst är Dahl-koncernen.

Bostäder

Under den senaste tioårsperioden har antalet nyproducerade bostäder i Halmstad uppgått till i genomsnitt 311 bostäder per år. Bostadsbyggandet var förhållandevis lågt mellan 2009 och 2011. Befolkningsutvecklingen har med undantag från 2011 legat över riksgenomsnittet. År 2016 uppgick befolkningstillväxten till närmare 1 600 personer och ingenting pekar på att tillväxttakten kommer att understiga 1 000 personer de närmaste åren. I dagsläget gör kommunen bedömningen att det finns en reell bostadsbrist och att det även fortsättningsvis kommer att vara ett utbudsunderskott på bostäder. För att möta framtida bostadsbehov uppskattar kommunen behovet av nyproducerade bostäder till i storleksordningen 700 bostäder per år. Kommunen anger att ambitionen är att producera 750 bostäder årligen fram till 2025. Detta förutsätter att privata aktörer som förfogar över planlagd mark verkligen bygger. Under 2017 och 2018 förväntas antalet påbörjade bostäder i nyproduktion uppgå till mellan 600 – 700 per år, en något lägre nivå än kommunens uttalade mål.

Trots ökad nyproduktion är bostadsbehovet i kommunen stort. Den genomsnittliga väntetiden för att få en lägenhet inom kommunala HFAB är nästan tio år och varje lägenhet som släpps har cirka 100 sökande. Vid Nissastrand planerar HFAB uppföra 190 hyresrätter och Riksbyggen planerar uppföra 60 bostadsrätter. Samtliga lägenheter ska stå klara under 2019. Efter Willhems förvärv av totalt 1 160 lägenheter förra året har transaktionsmarknaden hittills under 2017 varit mer återhållsam och främst karaktäriserats av mindre förvärv. I juni köpte Broskeppet bostadsfastigheten Jorden 1 belägen vid Kungsgatan. Säljare var Rikshem. Fastigheten inrymmer konceptboende för seniorer och ingick i en portfölj tillsammans med två liknande fastigheter belägna i Stockholm och Göteborg. Den totala köpeskillingen bedöms till omkring 800 mkr.

(källa: NAI Svefa)

Marknadshyra och bedömda värden, kommersiella fastigheter, Halmstad – Hösten 2017