Fastighet till salu Oskarström industriTill salu

Fastigheten Halmstad Oskarström 5:56 i Oskarströmskall försäljas. Informationen i denna objektbeskrivning är baserad på uppgifter från Ägaren samt andra officiella källor och syftet är att tjäna som underlag för vidare diskussion avseende förvärv av fastigheten.

Trots att ägaren och mäklaren utgår från att dessa uppgifter i sin helhet är korrekta, friskriver sig ägaren och mäklaren härigenom från allt ansvar för eventuella fel eller ofullständigheter i försäljningspromemorian eller i annan information – muntlig eller skriftlig – som tillhandahållits en eventuell intressent för fastigheten. Den i promemorian givna informationen kan alltså ej garanteras och bör härför kontrolleras/verifieras i samråd före bindande överlåtelseavtal ingås. Inför ett eventuellt förvärv anmodas intressenter anlita ekonomisk, juridisk och teknisk sakkunskap.

Bakgrund

Skärmklipp 2016-08-25 15.27.30

Unisteel International AB äger fastigheten Oskarström 5:56 i Oskarström och har för avsikt att sälja fastigheten. Ägaren har också en stark önskan att efter ett ägarbyte ha möjlighet att fortsätta med sin verksamhet i den mindre verkstadslokalen. Övriga delar kommer då att bli tomställda.
Fastighetsägaren kan, om det förefaller mer lämpligt, även tänka sig att hyra ut merparten av fastigheten.

Fastigheten har typkod 426 innebärande industrienhet, annan tillverkningsindustri, och är belägen på Lövhults industriområde i Oskarström i direkt anslutning till väg 26, ca 11 km från korsningen väg 26 med E6 och ca 1,5 km till centrum i Halmstad.

Skärmklipp 2016-08-25 15.30.08

 

 

 

Skärmklipp 2016-08-25 15.31.07

 

Försäljningsprocessen

Försäljningen kommer att ske genom fastighetsöverlåtelse. Fastigheten överlåtes i befintligt skick med tillträdesdag enligt överenskommelse. Kontant betalning skall ske på tillträdesdagen. Köparen ansvarar för egna förvärvskostnader. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för fel och brister i Fastigheten men står ansvarig för eventuella miljöbrister enligt gällande lag.

Prisidé 3 800 000 kronor

Frågor kring fastigheten, transaktionen eller ägaren besvaras av kontaktpersoner hos mäklaren.
Notera speciellt ägarens önskan att framledes nyttja en mindre del av fastigheten för egen verksamhet vilket på något sätt kan påverka köpeskillingen.

Översiktlig visning av fastigheten kommer att beredas för potentiella intressenter och anmäles till mäklarens biträdande kontaktperson. Enskilda visningar bokas enligt överenskommelse.
Säljaren och mäklaren förbehåller sig rätten att när som helst och utan förklaring avbryta någon eller alla diskussioner angående en avyttring av Fastigheten. Eventuella intressenter har i dessa fall ingen rätt till ersättning.

Fastigheten utgörs av 3 st. sammankopplade byggnader, en kontors- och personaldel samt 2 st. byggnader för lager/verkstad, alla i ett plan.
Kontorsdelen innehåller 5 st. kontor med tillhörande konferensrum, pentry och förråd. Här finns också en separat kontorsdel med 3 st. kontor och pentry. Övriga utrymmen i denna del är förråd och omklädning. Total yta ca 315 m2.
Den större byggnaden lager/verkstad, sammankopplad med kontorsdelen, är ca 590 m2 med en takhöjd om ca 3,7 m fritt under balk. Den mindre är ca 390 m2 med en fri höjd om ca 5,5 m.
Den obebyggda delen utgörs huvudsakligen av och asfalterad mark och gräsytor. Tomtyta ca 6108 m2.

Skärmklipp 2016-08-25 15.49.30

 

Pris:3 800 000 kr
Fastighetsbeteckning:Halmstad Oskarström 5:56
Address:Blåklintsvägen 50
Kommun:Halmstad
Län:Halland
Postnummer:31333
Taxeringsvärde:2 018 000 kr (byggnad 1 652 000kr)
Kontor kvm:315
Industri kvm:995
Tomtarea kvm:6108

KONTAKTPERSON

<strong>Staffan Claesson</strong>
Staffan ClaessonCivilingenjör
Telefon vxl: +46 (0)35 15 81 10
Mail: staffan@spotonformedling.se

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Ditt meddelande