Kulan 1 Fastighet till SaluSåld

Furets Fastighets Aktiebolag äger fastigheten Halmstad Kulan 1 i Halmstad.

Fastigheten kan försäljas i s.k. bolagsform, vilket enkelt uttryckt innebär att köparen förvärvar samtliga aktier i fastighetsbolaget Furets Fastighets AB, härefter kallat Objektet.
Furets Fastighets AB är ett helägt dotterbolag till Frennarps Konsult AB, härefter kallad Säljaren Fastigheten kan även försäljas med lagfart.

Fastigheten, som har typkod 432 innebärande industrienhet och lager, är belägen på Sannarps industriområde i nordöstra delen av Halmstad tätort, ca 3,5 km från Stora Torg i centrala Halmstad och ca 1,8 km från väg E6.

Försäljningsprocessen

Försäljningen kan ske antingen genom aktieöverlåtelse eller överlåtelse med lagfart. Bolaget/Fastigheten överlåtes i befintligt skick med tillträdesdag enligt överenskommelse. Kontant betalning skall ske på tillträdesdagen. Köparen ansvarar för egna förvärvskostnader. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för fel och brister i Fastigheten men står ansvarig för eventuella miljöbrister enligt gällande lag.

Bedömt underliggande fastighetsvärde 18 500 000 kronor

Översiktlig visning av fastigheten kommer att beredas för potentiella intressenter och anmäles till ansvarig kontaktperson. Enskilda visningar bokas enligt överenskommelse.

Säljaren och Jæger & J:son förbehåller sig rätten att när som helst och utan förklaring avbryta någon eller alla diskussioner angående en avyttring av Bolaget/Fastigheten. Eventuella intressenter har i dessa fall ingen rätt till ersättning.

Om fastigheten

På fastigheten finns 2 st. moderna byggnader, huvudbyggnad och lagerbyggnad, innehållande lokaler för kontor, industriell verksamhet och lager
Byggnaderna är uppförda under perioden 1991 till 1996 och bedöms i huvudsak vara väl underhållna.

Ytor

Skärmklipp 2016-06-23 12.35.02

 

 

Skärmklipp 2016-06-23 12.35.02

 

 

 

HVUDBYGGNAD

Större byggnadskomplex som är uppfört i 2 etapper under åren 1995-96. Uppförd i 1 plan med en mindre del i 2 plan.
Grundlagd på betongplatta. Stommen i byggnaden utgörs i huvudsak av stålkonstruktion. Fasader är beklädda med fasadtegel, plåt och skivor. Yttertak belagda med papp. Hela byggnaden är värmeisolerad.
Uppvärmningen sker med vattenburet system från fjärrvärmeanläggning. Här finns omfattande mekanisk ventilationsanläggning med återvinning och klimatstyrning.

Byggnadens inredning och utrustning är god. I huvudsak linoleum på golv och vävmålade väggar i kontor och liknande.
I personalens hygien- och omklädnadsrum är golv belagda med keramiska plattor och väggar är kakelbeklädda/vävmålade.

Betonggolv i lager och verkstadsutrymmena. Korrugerad plåt på väggar och i tak.

LAGERBYGGNAD
Friliggande lagerbyggnad uppförd 1991.
Grundlagd på hel betongplatta. Stomme av stålkonstruktion. Korrugerad plåt och lättbetongelement på fasader och papp på tak.
Del av byggnaden är värmeisolerad och inredd med verkstadskontor samt delad på höjden med entresolbjälklag.

Tomtytan är ca 10 417 m2 där den obebyggda delen huvudsakligen utgörs av asfalterad mark och gräsytor. Här finns också en större avgrusad yta som idag är uthyrd som uppställningsplats.

På del av denna grusyta och del av asfaltytan finns en möjlighet att bygga ytterligare ca 2000 m2 i en fristående byggnad med en höjd om ca 9,0 m. Denna nya byggnad kan möjligen efter avstyckning bli en egen fastighet.

Omgivande bebyggelse är av blandad karaktär men mestadels industrifastigheter. Läget bedöms som gott i området

Skärmklipp 2016-06-23 12.33.16

 

 

Finansiell information

Fastigheten har hyresgäster i båda byggnaderna samt uthyrd uppställningsyta.
En av de större hyresgästerna lämnar fastigheten 2016-12-31 vilket gör att en industrilokal om ca 870 m2 och lager ca 240 m2 blir disponibelt för presumtiv köpare eller ny hyresgäst. Vakanta ytor idag är ca 24 m2 kontor. De 15-talet hyresgästerna har varierande kontraktslängd.

Hyresintäkterna för år 2016 uppgår till ca 1 867 000 kronor exkl. moms samt tillkommande intäkter ca 181 000 kronor exkl. moms för viss utdebitering av värme, elförbrukning, sophantering etc.

Förbrukningsuppgifter enl. följande:

Skärmklipp 2016-06-23 12.30.49

Taxeringsvärde

Byggnad: 10 284 000 kr (uppgiftsår 2015)

Mark: 2 343 000 kr (uppgiftsår 2015)

Taxeringsuppgifter; typkod 432, industrienhet, lager

Inteckningar: 3 st. pantbrev om 16 000 000 kr

Detaljplan; Industri och hantverk som inte är störande för omgivningen

 

Vid kontakt med kommunens miljö- och hälsoavdelning har det framkommit att det inte finns någon anteckning om eventuellt saneringsbehov vad avser miljöskador. Likaså har Länsstyrelsen vid sin sammanställning av riskanalys placerat fastigheten i riskklass 3 på en 4-gradig skala där 4 är lägsta risk.

Fastigheten Halmstad Kulan 1 i Halmstad skall försäljas. Jæger & J:son Estates AB har på uppdrag av säljaren, Frennarps Konsult AB, sammanställt ovan presenterade försäljningsunderlag. Informationen i denna beskrivning är baserad på uppgifter från Ägaren samt andra officiella källor och syftet är att tjäna som underlag för vidare diskussion avseende förvärv av fastigheten.

Trots att ägaren och Jæger & J:son Estates AB utgår från att dessa uppgifter i sin helhet är korrekta, friskriver sig ägaren, mäklare och Jæger & J:son Estates AB härigenom från allt ansvar för eventuella fel eller ofullständigheter i försäljningspromemorian eller i annan information – muntlig eller skriftlig – som tillhandahållits en eventuell intressent för fastigheten. Den i underlaget givna informationen kan alltså ej garanteras och bör härför kontrolleras/verifieras i samråd före bindande överlåtelseavtal ingås. Inför ett eventuellt förvärv anmodas intressenter anlita ekonomisk, juridisk och teknisk sakkunskap.

Pris:18 500 000 kr
Fastighetsbeteckning:Halmstad Kulan 1
Address:Kristinehedsvägen 27-29
Kommun:Halmstad
Län:Halland
Postnummer:302 44
Taxeringsvärde:12 627 000 kr
Hyresintäkt kr/år:ca 1 867 000 kr, samt 181 000 kr för utdebiterad värme, exkl moms. (2016)
Byggnadsår:1991-1996
Stomme:Stålkonstruktion
Fasad:Fasadtegel, skivor, plåt, lättbetong
Yttertak:Papp och takplåt
Fönstertyp:2-glas och 3-glas i senare kontorsdel
Ventilation:Mekanisk till- och frånluftsventilation
Vatten/avlopp:Kommunalt
Grund:Platta på mark
Kontor kvm:1 109 kvm
Industri kvm:1 258 kvm
Varmlager kvm:varmt/kallt 1 121 kvm
Tomtarea kvm:10 417 kvm
Kvadratmeter:3 488 kvm
Kontorstyp:kontor/industri/lager

KONTAKTPERSON

<strong>Staffan Claesson</strong>
Staffan ClaessonCivilingenjör
Telefon vxl: +46 (0)35 15 81 10
Mail: staffan@spotonformedling.se

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Ditt meddelande