FasadSåld

 

FÖRSÄLJNINGSPROMEMORIA (Ladda ner PDF)

Fastigheten Halmstad Fanan 4 i Halmstad skall försäljas. Spot On Consulting AB har på uppdrag av säljaren, Aktiebolaget Drapeau, sammanställt denna försäljningspromemoria.

Informationen i denna promemoria är baserad på uppgifter från Ägaren samt andra officiella källor och syftet är att tjäna som underlag för vidare diskussion avseende förvärv av bolaget och/eller fastigheten.

 

Trots att ägaren och Spot On Consulting AB utgår från att dessa uppgifter i sin helhet är korrekta, friskriver sig ägaren, mäklare och Spot On Consulting AB härigenom från allt ansvar för eventuella fel eller ofullständigheter i försäljningspromemorian eller i annan information muntlig eller skriftlig som tillhandahållits en eventuell intressent för fastigheten. Den i promemorian givna informationen kan alltså ej garanteras och bör härför kontrolleras/verifieras i samråd före bindande överlåtelseavtal ingås. Inför ett eventuellt förvärv anmodas intressenter anlita ekonomisk, juridisk och teknisk sakkunskap.

 

Personal hos säljare får under inga omständigheter kontaktas.

 

BAKGRUND 

Aktiebolaget Drapeau äger fastigheten Halmstad Fanan 4 i Halmstad.

Fastigheten försäljes i s.k. bolagsform, vilket enkelt uttryckt innebär att köparen förvärvar samtliga aktier i fastighetsbolaget Aktiebolaget Drapeau, härefter kallat Objektet.

Aktiebolaget Drapeau är ett helägt dotterbolag till DFG i Halmstad Aktiebolag, härefter kallad Säljaren

Fastigheten kan även försäljas med lagfart.

Fastigheten, som har typkod 825 innebärande specialenhet, skolbyggnad, är belägen på industriområdet Larsfrid i södra delen av Halmstad tätort, ca 3 km från Stora Torg i centrala Halmstad och ca 2 km från väg E6.

 

 

Sammanfattning

Karta och flygfoto från Datscha visande Halmstad Fana 4.

skarmklipp-2016-09-09-15-08-44

 

 

 

 

Fastighetsfakta  
Fastighetsbeteckning Halmstad Fanan 4
Adress Larsfridsvägen 22302 50 HALMSTAD
Kommun Halmstad
Ägare Aktiebolaget Drapeau
Upplåtelseform Äganderätt
Typkod 825, specialenhet, skolbyggnad
Detaljplan Stadsplan från 1946. Industriellt ändamål som inte är störande för omgivningen.”Dock få bostäder inredas i den utsträckning byggnadsnämnden prövar detta erforderligt för bevakning.”
Taxeringsvärde 0 SEK, taxerad som specialenhet, skolbyggnad
Inteckningar 8 st. pantbrev om sammanlagt 4 000 000 SEK
 
Total tomtarea ca 1 211 m2
Total uthyrningsarea ca 985 m2
Plan 2 Föreningsytor (kontor/personal) ca 485 m², enl. hyresavtal
Plan 1 Kontor/personal ca 500 m²
 

 

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Försäljningen kan ske företrädesvis genom aktieöverlåtelse. Överlåtelse med lagfart kan vara möjlig. Bolaget/Fastigheten överlåtes i befintligt skick med tillträdesdag enligt överenskommelse. Kontant betalning skall ske på tillträdesdagen. Köparen ansvarar för egna förvärvskostnader. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för fel och brister i Fastigheten men står ansvarig för eventuella miljöbrister enligt gällande lag.

 

Bedömt underliggande fastighetsvärde                                          5 000 000 kronor

 

Frågor kring fastigheten, transaktionen eller ägaren besvaras av kontaktpersoner hos Spot On. Översiktlig visning av fastigheten kommer att beredas för potentiella intressenter och anmäles till Spot On Consulting. Enskilda visningar bokas enligt överenskommelse. Säljaren och Spot On Consulting förbehåller sig rätten att när som helst och utan förklaring avbryta någon eller alla diskussioner angående en avyttring av Bolaget/Fastigheten. Eventuella intressenter har i dessa fall ingen rätt till ersättning.

 

FASTIGHETSBESKRIVNING

 

På fastigheten finns en byggnad innehållande lokaler för exempelvis kontor, industriell verksamhet, butik och lager

 

Del av byggnaden är uppförd i mitten 1950-talet och tillbyggd i mitten på 1970-talet. Byggnaden har ett visst underhållsbehov.

 

Byggnaden är uppförd i två plan där det nedre planet ligger ett ½-plan ned och det övre planet ett ½-plan upp. Detta medför att det nedre planet ändå har normalstora fönster

 

Den äldre delen, från 50-talet, är grundlagd på utbredda betongplattor, ytterväggar av siporex med puts på utsida som senare kompletterats med trapetskorrugerad plåt, betongbjälklag och tak av siporexplank med ytskikt av papp. Den nyare delen har en stålstomme med stålbalk och trp-plåt i bjälklag och i tak, ytterväggar i trp-plåt och ytskikt av papp på taket.

 

Uppvärmningen sker med vattenburet system från gasanläggning. Här finns mekanisk ventilationsanläggning med återvinning i vissa delar av byggnaden samt frånluft i andra delar.

 

Tomtytan är ca 1 211 m² där den obebyggda delen huvudsakligen utgörs av asfalterad mark.

Omgivande bebyggelse är av blandad karaktär men mestadels industrifastigheter. Läget bedöms som gott i området.

 

 

Byggnadsbeskrivning  
Byggnadsår: Ursprungligt byggnadsår bedöms vara från mitten av 1950-talet med senare tillbyggnad mitten av 1970-talet.
Stomme Gamla delen, siporexblock, betongbalk och stålstomme i nya delen
Fasad Korrugerad plåt
Tak Papp
Fönster 2-glas och 3-glas i den nyare delen
VA Kommunalt vatten och avlopp
Värme Vattenburen värme från gasanläggning
Ventilation Mekanisk till- och frånluftsventilation i vissa delar, frånluft i andra

 

FINANSIELL INFORMATION

Fastigheten har idag hyresgäst i det övre planet. Det nedre planet är tomställt och disponibelt för presumtiv köpare eller ny hyresgäst.

 

Hyresintäkt för det övre planet, ca 485 m² idag uthyrt som samlingslokal, uppgår till ca 150 000 kronor under år 2016 inkluderande fastighetsskatt och uppvärmning, vilket är att betrakta som en mycket låg hyresnivå i förhållande till marknadshyra för kontorslokaler i området. Det tomställda bottenplanet har en yta om ca 500 m² och i befintligt skick en möjlig hyresintäkt om ca 300 000 kr beräknat på en låg hyresnivå (kallhyra) om 600 kr/m² och år.

 

Marknadshyra för kontor i Halmstad, B-läge: 800-1 400 kr/m²

Marknadshyra för kontor i Halmstad, C-läge: 600-1 400 kr/m²

 

Marknadshyra för butiker i Halmstad, B-läge: 750 – 2 000 kr/m²

Marknadshyra för butiker i Halmstad, C-läge: 650 – 1 150 kr/m²

 

Källa: NAI Svefa, Rapport Svensk fastighetsmarknad, våren 2016

 

 

Förbrukningsuppgifter enl. följande:

 

Förbrukningsuppgifter, årsförbrukning  
El ca 10 000 kWh (avser fastighets-el)
Biogas ca 79 400 kWh
Vatten ca 80 m²

 

 

 

Inteckningar; 8 st. pantbrev om sammanlagt 4 000 000 SEK

Taxeringsuppgifter; typkod 825, specialenhet, skolbyggnad

Detaljplan; stadsplan från 1946 medger industriellt ändamål som inte är störande för omgivningen. ”Dock få bostäder inredas i den utsträckning byggnadsnämnden prövar detta erforderligt för bevakning.”

 

Vid kontakt med kommunens miljöförvaltning har det framkommit att de inte har kännedom om några föroreningar på fastigheten och det finns ej några förelägganden.

skarmklipp-2016-09-09-15-44-58 skarmklipp-2016-09-09-15-44-47 skarmklipp-2016-09-09-15-44-29 skarmklipp-2016-09-09-15-44-20

 

Pris:Utgångspris: 5 000 000 kr
Fastighetsbeteckning:Fanan 4
Address:Larfridsvägen 22
Kommun:Halmstad
Län:Halland
Postnummer:302 50
Fönstertyp:2 och 3-glas
Ventilation:Mekanisk och frånluft
Vatten/avlopp:Kommunalt
Värme/kyla:Vattenburen gasanläggning
Tomtarea kvm:1211 kvm
Våningsplan:2
Kvadratmeter:989 kvm
Parkering:På fastighet

KONTAKTPERSON

<strong>Robin Henriksson</strong>
Robin HenrikssonProjektansvarig
Telefon vxl: 010 - 330 03 77
Mail: robin@spotonformedling.se 

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Ditt meddelande