”Halmstad år 2035 kommer vara en stark kommun som gynnats av sitt strategiska läge. Halmstad börjar då mer och mer utvecklas till ett regionalt centrum för området mellan Göteborgs- och Öresundsregionerna. Befolkningen beräknas öka med nästan 23 procent fram till år 2035. Det motsvarar ett invånarantal på nästan 111 000 invånare. För att möta befolkningstrycket kommer cirka 13 400 bostäder att ha färdigställts till år 2035 (NAI Svefa:s egna estimering).

Det ökade trycket på mark för bostadsbyggande kommer ge ett ökat värde för närliggande jordbruk- och skogs- bruksmark. Eftersom det goda jord- och skogsbruket är en viktig del av Halmstads näringsliv kommer ny bebyggelse i huvudsak lokaliseras till tätorten och serviceorterna.

År 2035 förväntas flera höghus ha byggts i centrala Halmstad och längs med Nissan finner vi småbåtshamnar och fler bostäder, kaféer och restauranger. Näringslivet och högskolan i kommunen kommer stärkas än mer med hjälp av utbyggnaden av järn- och vägnätet och effektiviteten med det nya resecentrumet samt utvecklingen av den växande hamnen. Tack vare enklare infrastruktur etableras fler företag i logistikbranschen.”

Källa: NAI SVEFA, Rapport Svensk Fastighetsmarknad, Hösten 2015