Fastighetsägarnas elektroniska tjänst för standardavtal Fastighetsägarna Dokument inför nu e-signering. E-signering innebär en effektivare hantering vid kontraktsskrivning, vilket ger stora tidsbesparingar och mindre miljöpåverkan.

Lokalförmedling i Halmstad

Katja Kalda, marknadsansvarig på Fastighetsägarna Dokument:

– Vi är glada att nu kunna erbjuda e-signering till våra användare i Fastighetsägarna Dokument genom vårt samarbetsavtal med Egreement. Vi vet att det finns en efterfrågan på tjänsten och en stor nyfikenhet i att komma igång med e-signering bland våra kunder.

Line Zandén, fastighetsjurist på Fastighetsägarna och ansvarig för det juridiska innehållet i Fastighetsägarna dokument.

Är ett avtal som signerats elektroniskt giltigt?

–  Ja, i de flesta fall. Huvudregel är att vi i svensk rätt har formfrihet när vi ingår avtal. Enligt lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer, så är ett avtal signerat med en kvalificerad elektronisk signatur, e-legitimation, likställt med en manuell underskrift. För vissa avtalstyper gäller dock formkrav och i de fall då lag anger att avtal ska undertecknas egenhändigt och det inte anges att man kan använda elektronisk signatur, ska man inte använda e-signering.

I Fastighetsägarna Dokument finns mallar som täcker in många områden inom fastighetsrätten. Är det ok att använda e-signering i alla dessa fall? Eller finns det avtal som inte bör undertecknas elektroniskt?

– I Fastighetsägarna Dokument finns främst avtalsmallar inom fastighetsrättens område. Inom detta rättsområde finns vissa avtalstyper där lagen uppställer formkrav; krav på skriftlighet och i vissa fall även krav på parternas egenhändiga undertecknande. Vi har gjort bedömningen att kunden kan tillämpa e-signering på i stort sett alla avtalstyper i Fastighetsägarna Dokument.  De mallar där vi tills vidare inte rekommenderar användning av elektronisk signatur är avtalet om upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt samt de mallar som rör ett ensidigt undertecknande; typiskt sett meddelanden, uppsägningar och ansökningsblanketter.